ประกันสังคม CAN BE FUN FOR ANYONE

ประกันสังคม Can Be Fun For Anyone

ประกันสังคม Can Be Fun For Anyone

Blog Article

แบบฟอร์มการขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว

ค่าอวัยวะเทียมและ อุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เช่น เท้าเทียม แขนเทียม ไม้ค้ำยัน เป็นต้น เบิกได้ตามรายการประกาศที่สำนักสังคมกำหนด)

หน่วยงานของรัฐบาลไทยในจังหวัดนนทบุรี

Ad cookies are utilized to deliver guests with appropriate ads and marketing and advertising strategies. These cookies keep track of visitors across Sites and obtain information to provide personalized adverts.

นาย ศิววงศ์ สุขทวี กรรมการผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน

You're employing a browser that isn't supported by Fb, so we've redirected you to definitely a less complicated Variation to provide you with the ประกันสังคม best practical experience.

ลงทะเบียนใช้งาน กรอกข้อมูลส่วนตัว เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ตั้งรหัสผ่าน หน้าแรกของแอปพลิเคชัน จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกันตน รวมถึงมาตราประกันสังคม

เอาทุกช่องทาง “มิจฉาชีพ” แอบอ้าง บสย. สร้างติ๊กต็อก-ไลน์ปลอม หลอกลวงประชาชน

ขณะที่รายจ่ายสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กองทุนฯ จึงมีแนวโน้มที่จะมีเงินไม่เพียงพอต่อการจ่ายสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนพึงจะได้รับ โดยเฉพาะการดูแลผู้ประกันตนในช่วงชราภาพ

นาย ดุสิต เขมะศักดิ์ชัย รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม แผนการดำเนินงานประจำปี

สิ่งที่ลูกจ้างควรรู้ สวัสดิการแรงงาน

สามารถตรวจสอบข้อมูลและสิทธิประโยชน์ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่

ต้องอยู่ในสถานประกอบการที่ไม่ได้รับการลดส่วนเงินสมทบในกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย

Report this page